رفتن به محتوای اصلی
x

سرآمدان حوزه آموزش

سال 1396
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1397
عضو هيأت علمي دانشكده صنایع

استاد نمونه کشوری
سال 1398
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1400
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1400
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1399
عضو هيأت علمي دانشكده کشاورزی

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1388
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1389
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1390
عضو هيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
سال 1384
عضو هيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1385
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1386
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1380
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶
سال 1381
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1382
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزی

استاد نمونه کشوری
سال 1383
عضوهيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
031-33913804
سال 1376
عضوهيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1377
عضوهيأت علمي دانشكده رياضي

استاد نمونه کشوری
سال 1378
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك

استاد نمونه کشوری
031-33913711
سال 1379
عضوهيأت علمي دانشكده مكانيک

استاد نمونه کشوری
سال 1375
عضو هيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
سال 1374
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي

استاد نمونه کشوری

1400

دکتر نادر کریمی
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سید امیرحسین گلی
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر محمد دیناری
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1399

دکتر مسعود عطاپور
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر حمیدرضا مرزبان
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دکتر سید مهدی حجازی
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی نساجی
دکتر سعید ضیائی راد
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1398

دکتر محمد شایان نژاد
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر حسن حدادزاده
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دکتر سید محمود منجگانی
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دکتر مرتضی شمعانیان
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد

1397

دکتر مهدی سلمانی
1397
مرکز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دکتر وحید سالاری
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دکتر منوچهر حیدرپور
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر حمیدرضا صفوی
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران

1396

دكتر بهناز عمومي
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر سعيد صدري
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر بهرام باني نسب
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدرضا ايران نژادي
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی معدن

1395

دكتر كيوان آقابابائي
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر عاطفه قرباني
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر احمدرضا تابش
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر راحب باقرپور
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی معدن

1394

دكتر فريد بهرامي
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر مجتبي ازهري
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
حجت الاسلام علي رهبر اسلامي
1394
مركز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر مهدي بيجاري
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها

1393

دكتر علي زينل همداني
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر عيسي ابراهيمي
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر امير هاشمي
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1391

دكتر محمدرضا همامي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر محمود كدخدائي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بيژن طائري
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر شادرخ سماوي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1390

دکتر نعمت الله اعتمادی
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر حميدرضا مرزبان
1390
مركز زبان

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر محمدحسين فتحي
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
محمدحسن صرام مفروز
1390
مركز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر بيژن برومند
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران

1389

دكتر امير عبدالملكي
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر عباس همت
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدرضا فروزان
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1388

دكتر عزت كشاورزي
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر محمود فرزين
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر حسين خادمي
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1387

دكتر محمداسماعيل همداني گلشن
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر بهزاد نيرومند
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سيد محمود طاهري
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر سعيد سلطاني
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر سيد مهدي ابطحي
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران

1386

دكتر قدرت الله سعيدي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر سيد محمود مدرس هاشمي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر علي اكبر قره آغاجي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی نساجی
دكتر مصطفي غيور
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بهناز عمومي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1385

مهندس فاطمه آقايي
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر محسن نصر اصفهاني
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی شیمی
دكتر بهروز ميرزا
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر مهدي كديور
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1384

دكتر محمد شاهدي
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر مجتبی ازهري
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر ابراهيم شيراني
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1383

دكتر ارجمند مهرباني
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر رحيم عبادي
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر سعيد صدري
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر احمد حقاني
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1382

دكتر بيژن برومند
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر نصرالله محبوبي صوفياني
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر علی سعيدي
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر فريد بهرامي
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1381

دكتر داوود مستوفي نژاد
1381


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر محمدعلی ادريس
1381


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1380

دكتر احمد شيراني
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر محمدسعيد سعيدي
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر احمد جلاليان
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1379

دكتر علي محمد دوست حسيني
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر مهدي اميرنصر
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر علی زينل همداني
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها

1378

دكتر محمود فرزين
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
محمد حسن علامتساز
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر احمد پارسيان
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1377

دكتر ولي اله طحاني
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر سيد فخرالدين اشرفي زاده
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر مهران غياثي
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1376

دكتر مجتبی محزون
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
فروزان خردپژوه
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر غلامعباس پارسافر
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1375

دكتر رحيم عبادي
1375


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدحسن عباسي
1375


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد

1374

دكتر محمد شاهدي
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدمهدی سعادت پور
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر مهدی اميرنصر
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر بيژن نجفي
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1400

دکتر احمد کرمانپور
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر حسین فرزانه فرد
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر محمودرضا همامی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دکتر حمیدرضا شاه وردی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی

1399

دکتر محسن سلیمانی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دکتر قاسم مصلحی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
دکتر محمد دیناری
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی
دکتر سید امیرحسین گلی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر محسن نصر اصفهانی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی

1398

دکتر فرهاد شهبازی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دکتر محمدرضا سلیم پور
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سعید نوری
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی

1397

دکتر رضا مختاری
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, ریاضی
دکتر فتح الله کریم زاده
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر احسان ادیب
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1396

دكتر محمد قانع
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی نساجی
دكتر مهران غياثي
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی
دكتر مرتضي شمعانيان
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد

1395

دكتر سيد رضا حجازي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
دكتر محمدمهدي مجيدي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمود كدخدائي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1394

دكتر آقافخر ميرلوحي
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدرضا طرقي نژاد
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سعيد ضيائي راد
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بهزاد رضائي
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1393

دكتر احمد كرمانپور
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر حسين فرزانه فرد
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر شمس الله ايوبي
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر علي اصغر انصافي
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1391

دكتر اكبر پروازيان
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دكتر بهزاد نيرومند
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر داوود مستوفي ن‍ژاد
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر حسين توانايي
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد

1390

دكتر محمدرضا فروزان
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر احمد ارزاني
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر فتح الله كريم زاده
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر پرويز كاملي
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک

1388

دكتر مهدي كديور
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمد حسين فتحي
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سعيد ضيائي راد
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1387

دكتر هادي اكبر زاده
1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر سيد عبدالكريم حسيني
1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی نساجی

1386

دكتر حسين خادمي
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر بيژن برومند دكتر بيژن برومند
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر مجتبي ازهري
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر بهروز ميرزا
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دكتر شادپور ملك‌پور
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی
دكتر سيد مسعود سيدي
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1385

دكتر فرشيد نوربخش
1385


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر مهدي اميرنصر
1385


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1400

دکتر نسرین اعتصامی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی شیمی
دکتر محسن خانی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی عمران

1399

دکتر مریم حسنوند
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, فیزیک
دکتر مهدیه غلامی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
سید علیرضا گوهری
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر امیر خورسندی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1398

دکتر لادن طلائی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر فرزانه شایق
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر نسرین جعفری
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی عمران
دکتر علی مالکی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1397

دکتر الهام محمودزاده
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر ابراهیم عظیمی
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی معدن
دکتر امید بیرقدار
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی

1396

دکتر محمد رئیسی نافچی
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی صنایع و سیستم ها
دکتر رضا جعفری ندوشن
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی مکانیک
دکتر سید امیرحسین گلی
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی کشاورزی

1395

دکتر بهزاد نیرومند
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, مهندسی مواد
دکتر زهرا طالبی
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی نساجی
دکتر محمدرضا چمنی
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی عمران

1394

دکتر فاطمه داور
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, شیمی
دکتر نادر کریمی
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر محمود فیض
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی نساجی

1393

دکتر محسن نصر
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, مهندسی شیمی
دکتر فرهنگ لران
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, فیزیک
دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی مکانیک

تحت نظارت وف ایرانی