رفتن به محتوای اصلی
x

سرآمدان حوزه آموزش

سال 1396
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1397
عضو هيأت علمي دانشكده صنایع

استاد نمونه کشوری
سال 1398
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1400
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1400
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1399
عضو هيأت علمي دانشكده کشاورزی

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1388
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1389
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1390
عضو هيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
سال 1384
عضو هيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1385
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1386
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
سال 1380
عضوهيأت علمي دانشكده مواد

استاد نمونه کشوری
۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶
سال 1381
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي

استاد نمونه کشوری
سال 1382
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزی

استاد نمونه کشوری
سال 1383
عضوهيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
031-33913804
سال 1376
عضوهيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر

استاد نمونه کشوری
سال 1377
عضوهيأت علمي دانشكده رياضي

استاد نمونه کشوری
سال 1378
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك

استاد نمونه کشوری
031-33913711
سال 1379
عضوهيأت علمي دانشكده مكانيک

استاد نمونه کشوری
سال 1375
عضو هيأت علمي دانشكده عمران

استاد نمونه کشوری
سال 1374
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي

استاد نمونه کشوری

1400

دکتر نادر کریمی
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سید امیرحسین گلی
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر محمد دیناری
1400


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1399

دکتر سید مهدی حجازی
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی نساجی
دکتر سعید ضیائی راد
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عطاپور
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر حمیدرضا مرزبان
1399


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1398

دکتر سید محمود منجگانی
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دکتر مرتضی شمعانیان
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر محمد شایان نژاد
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر حسن حدادزاده
1398


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1397

دکتر حمیدرضا صفوی
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دکتر مهدی سلمانی
1397
مرکز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دکتر وحید سالاری
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دکتر منوچهر حیدرپور
1397


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1396

دكتر محمدرضا ايران نژادي
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی معدن
دكتر بهناز عمومي
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر سعيد صدري
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر بهرام باني نسب
1396


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1395

دكتر احمدرضا تابش
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر راحب باقرپور
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی معدن
دكتر كيوان آقابابائي
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر عاطفه قرباني
1395


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1394

حجت الاسلام علي رهبر اسلامي
1394
مركز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر مهدي بيجاري
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
دكتر فريد بهرامي
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر مجتبي ازهري
1394


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران

1393

دكتر امير هاشمي
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر علي زينل همداني
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر عيسي ابراهيمي
1393


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی

1391

دكتر شادرخ سماوي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر محمدرضا همامي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر محمود كدخدائي
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بيژن طائري
1391


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1390

محمدحسن صرام مفروز
1390
مركز معارف

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر بيژن برومند
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دکتر نعمت الله اعتمادی
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر حميدرضا مرزبان
1390
مركز زبان

مدرس نمونه, هیات علمی
دكتر محمدحسين فتحي
1390


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد

1389

دكتر عباس همت
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدرضا فروزان
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر امير عبدالملكي
1389


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1388

دكتر عزت كشاورزي
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر محمود فرزين
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر حسين خادمي
1388


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1387

دكتر سعيد سلطاني
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دكتر سيد مهدي ابطحي
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر محمداسماعيل همداني گلشن
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر بهزاد نيرومند
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سيد محمود طاهري
1387


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1386

دكتر مصطفي غيور
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بهناز عمومي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر قدرت الله سعيدي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر سيد محمود مدرس هاشمي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر علي اكبر قره آغاجي
1386


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی نساجی

1385

دكتر بهروز ميرزا
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک
دكتر مهدي كديور
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
مهندس فاطمه آقايي
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر محسن نصر اصفهاني
1385


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی شیمی

1384

دكتر ابراهيم شيراني
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر محمد شاهدي
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر مجتبی ازهري
1384


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران

1383

دكتر احمد حقاني
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر ارجمند مهرباني
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر رحيم عبادي
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر سعيد صدري
1383


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1382

دكتر علی سعيدي
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر فريد بهرامي
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر بيژن برومند
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر نصرالله محبوبي صوفياني
1382


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی

1381

دكتر داوود مستوفي نژاد
1381


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر محمدعلی ادريس
1381


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1380

دكتر محمدسعيد سعيدي
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر احمد جلاليان
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر احمد شيراني
1380


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک

1379

دكتر علی زينل همداني
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
دكتر علي محمد دوست حسيني
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر مهدي اميرنصر
1379


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1378

دكتر احمد پارسيان
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی
دكتر محمود فرزين
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
محمد حسن علامتساز
1378


مدرس نمونه, هیات علمی, فیزیک

1377

دكتر مهران غياثي
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر ولي اله طحاني
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر سيد فخرالدين اشرفي زاده
1377


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد

1376

دكتر غلامعباس پارسافر
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر مجتبی محزون
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مکانیک
فروزان خردپژوه
1376


مدرس نمونه, هیات علمی, ریاضی

1375

دكتر محمدحسن عباسي
1375


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر رحيم عبادي
1375


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1374

دكتر بيژن نجفي
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی
دكتر محمد شاهدي
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدمهدی سعادت پور
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر مهدی اميرنصر
1374


مدرس نمونه, هیات علمی, شیمی

1400

دکتر محمودرضا همامی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دکتر حمیدرضا شاه وردی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی
دکتر احمد کرمانپور
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر حسین فرزانه فرد
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1399

دکتر سید امیرحسین گلی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر محسن نصر اصفهانی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی
دکتر محسن سلیمانی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دکتر قاسم مصلحی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها
دکتر محمد دیناری
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1398

دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سعید نوری
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی شیمی
دکتر فرهاد شهبازی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دکتر محمدرضا سلیم پور
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1397

دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دکتر رضا مختاری
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, ریاضی
دکتر فتح الله کریم زاده
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دکتر احسان ادیب
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1396

دكتر مرتضي شمعانيان
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر محمد قانع
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی نساجی
دكتر مهران غياثي
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1395

دكتر محمدمهدي مجيدي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمود كدخدائي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر سيد رضا حجازي
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی صنایع و سیستم ها

1394

دكتر آقافخر ميرلوحي
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمدرضا طرقي نژاد
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سعيد ضيائي راد
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر بهزاد رضائي
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1393

دكتر شمس الله ايوبي
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر علي اصغر انصافي
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی
دكتر احمد كرمانپور
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر حسين فرزانه فرد
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر

1391

دكتر داوود مستوفي ن‍ژاد
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر حسين توانايي
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر اكبر پروازيان
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دكتر بهزاد نيرومند
1391


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد

1390

دكتر فتح الله كريم زاده
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر پرويز كاملي
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک
دكتر محمدرضا فروزان
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دكتر احمد ارزاني
1390


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1388

دكتر مهدي كديور
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر محمد حسين فتحي
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مواد
دكتر سعيد ضيائي راد
1388


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی مکانیک

1387

1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر سيد عبدالكريم حسيني
1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی نساجی
دكتر هادي اكبر زاده
1387


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک

1386

دكتر شادپور ملك‌پور
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی
دكتر سيد مسعود سيدي
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دكتر حسين خادمي
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر بيژن برومند دكتر بيژن برومند
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر مجتبي ازهري
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی عمران
دكتر بهروز ميرزا
1386


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, فیزیک

1385

دكتر فرشيد نوربخش
1385


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دكتر مهدي اميرنصر
1385


استاد نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, شیمی

1400

دکتر محسن خانی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی عمران
دکتر نسرین اعتصامی
1400


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی شیمی

1399

سید علیرضا گوهری
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر امیر خورسندی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر مریم حسنوند
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, فیزیک
دکتر مهدیه غلامی
1399


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی

1398

دکتر علی مالکی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی مکانیک
دکتر لادن طلائی
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی کشاورزی
دکتر فرزانه شایق
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر نسرین جعفری
1398


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی عمران

1397

دکتر امید بیرقدار
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی منابع طبیعی
دکتر الهام محمودزاده
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر ابراهیم عظیمی
1397


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, مهندسی معدن

1396

دکتر سید امیرحسین گلی
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی کشاورزی
دکتر محمد رئیسی نافچی
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی صنایع و سیستم ها
دکتر رضا جعفری ندوشن
1396


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی مکانیک

1395

دکتر محمدرضا چمنی
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی عمران
دکتر بهزاد نیرومند
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, مهندسی مواد
دکتر زهرا طالبی
1395


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی نساجی

1394

دکتر نادر کریمی
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر محمود فیض
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, مهندسی نساجی
دکتر فاطمه داور
1394


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, دانشیار, شیمی

1393

دکتر محسن نصر
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, مهندسی شیمی
دکتر فرهنگ لران
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استاد, فیزیک
دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد
1393


استاد نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی, هیات علمی, استادیار, مهندسی مکانیک

تحت نظارت وف ایرانی