رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي دريافت مقرري در نيمسال اول سال تحصيلي 99 -98

ضرورت دارد تمامي دانشجويان دكتري متقاضي دريافت مقرري نسبت به دريافت و تکميل فرم تقاضاي مقرري 6 ماهه اول سال تحصيلي 99-98  از دفتر تحصيلات تکميلي دانشکده اقدام و قبل از تاريخ 98/9/27 فرم تکميل شده را تحويل تحصيلات تکميلي دانشکده نمائيد تا بصورت يکجا جهت اقدامات لازم به مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال گردد. يادآوري مي‌نمايد بعد از تاريخ مقرر هيچگونه تقاضاي جديدي بررسي نخواهد شد. 

تحت نظارت وف ایرانی