رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري هشتمين كارگاه ايمني و بهداشت عمومي به صورت آنلاين

 

به اطلاع كليه دانشجويان ورودي 99 و ساير دانشجوياني كه از سال هاي قبل به هر دليل موفّق به شركت در كارگاه مذكور نگرديده و يا نمرة قبولي را كسب نكرده اند، مي‌رساند با توجّه به استمرار شرايط بيماري كويد 19 و عدم امكان برگزاري جلسات حضوري، هشتمين دورة كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي، ويژة دانشجويان ورودي سال 99 به صورت غير حضوري برگـزار مي گردد، كه در همين رابطه مطالب زير به اسـتحضار رسانيده مي شود:

1 - فايل هاي مرتبط با كارگاه مذكور، در هفتة سوّم خردادماه سال جاري در سامانة يكتا  بارگذاري مي گردد.

2 - آزمون به صورت تستي و بدون امكان بازگشت به سؤالات قبلي است.

3 - زمان برگزاري آزمون كارگاه، روز چهارشنبه 23 / 04 / 1400 از ساعت 30 / 8 لغايت 30 / 23 در سامانة يكتا مي باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی