دکتر سید محمود مدرس هاشمی
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر و استاد نمونه كشوري سال 1398
دکتر قاسم مصلحی
عضو هيأت علمي دانشكده صنایع و استاد نمونه كشوري سال 1397
دكتر حسين خادمي
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1396
دكتر داود مستوفي ن‍ژاد
عضو هيأت علمي دانشكده عمران و استاد نمونه كشوري سال 1390
دكتر سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1389
دكتر محمد شاهدي
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1388
دكتر غلامرضا قرباني
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1387
دكتر سيد فخرالدين اشرفي زاده
عضوهيأت علمي دانشكده مواد و استاد نمونه كشوري سال 1387
دكتر علي سعيدي
عضوهيأت علمي دانشكده مواد و استاد نمونه كشوري سال 1386
دكتر رحيم عبادي
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1385
دكتر احمد ساعتچي
عضوهيأت علمي دانشكده مواد و استاد نمونه كشوري سال 1384
دكتر مجتبي ازهري
عضوهيأت علمي دانشكده عمران و استاد نمونه كشوري سال 1383
دكتر احمد جلاليان
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1382
دكتر عبدالمجيد رضايي
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي و استاد نمونه كشوري سال 1381
دكتر محمدعلي گلعذار
عضوهيأت علمي دانشكده مواد و استاد نمونه كشوري سال 1380
دكتر ابراهيم شيراني
عضوهيأت علمي دانشكده مكانيك و استاد نمونه كشوري سال 1379
دكتر هادي اكبرزاده
عضوهيأت علمي دانشكده فيزيك و استاد نمونه كشوري سال 1378
دكتر احمد حقاني
عضوهيأت علمي دانشكده رياضي و استاد نمونه كشوري سال 1377
دكتر محمدرضا عارف
عضوهيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر و استاد نمونه كشوري سال 1376
دكتر محمد مهدي سعادت پور
عضو هيأت علمي دانشكده عمران و استاد نمونه كشوري سال 1375
دكتر غلامعباس پارسافر
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي و استاد نمونه كشوري سال 1374