دکتر نسرین جعفری
عضو هيأت علمي دانشكده عمران و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1398
دکتر فرزانه شایق
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1398
دکتر لادن طلائی
عضو هيأت علمي دانشكده کشاورزی و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1398
دکتر علی مالکی
عضو هيأت علمي دانشكده مکانیک و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1398
دکتر امید بیرقدار
عضو هيأت علمي دانشكده منابع طبیعی و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1397
دکتر ابراهیم عظیمی
عضو هيأت علمي دانشكده معدن و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1397
دکتر الهام محمودزاده
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1397
دکتر رضا جعفری ندوشن
استادیار
عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1396
دکتر محمد رئیسی نافچی
استادیار
عضو هيأت علمي دانشكده صنايع و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1396
دکتر سید امیرحسین گلی
دانشیار
عضو هيأت علمي دانشكده کشاورزی و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1396
دکتر محمدرضا چمنی
دانشیار
عضو هيأت علمي دانشكده عمران و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1395
دکتر زهرا طالبی
استادیار
عضو هيأت علمي دانشكده نساجی و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1395
دکتر بهزاد نیرومند
استاد
عضو هيأت علمي دانشكده مواد و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1395
دکتر فاطمه داور
دانشیار
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1394
دکتر محمود فیض
دانشیار
عضو هيأت علمي دانشكده نساجی و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1394
دکتر نادر کریمی
استادیار
عضو هيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1394
دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد
استادیار
عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1393
دکتر فرهنگ لران
استاد
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1393
دکتر محسن نصر
استاد
عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي شيمي و استاد راهنمای نمونه تحصیلی کارشناسی سال 1393