دکتر حسین خادمی موغاری
معاون آموزشي دانشگاه از 1398/05/06 تا کنون
031-33913383
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
دكتر علي زينل همداني
معاون آموزشي دانشگاه از 1396/11/01 تا 1398/05/05
031-33915518
عضو هيأت علمي دانشكده صنايع
دكتر قاسم مصلحي
معاون آموزشي دانشگاه از 1392/06/18 تا 1396/10/30
031-33915509
عضو هيأت علمي دانشكده صنايع
دكتر حسين شريعتمداري
معاون آموزشي دانشگاه از 1388/11/18 تا 1392/06/17
031-33913471
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
دكتر بهزاد رضائي
معاون آموزشي دانشگاه از 1387/03/01 تا 1388/11/17
031-33913268
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي
دكتر محمد اسماعيل همداني گلشن
معاون آموزشي دانشگاه از 1384/08/18 تا 1387/02/31
031-33915386
عضو هيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر
دكتر مجتبي ازهري
معاون آموزشي دانشگاه از 1382/08/18 تا 1384/08/17
031-33913804
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
دكتر محمدعلي گلعذار
معاون آموزشي دانشگاه از 1380/10/17 تا 1382/08/17
۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶
عضو هيأت علمي دانشكده مواد
دكتر مجتبي ازهري
معاون آموزشي دانشگاه از 1376/10/15 تا 1380/10/16
031-33913804
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
دكتر اكبر پروازيان
معاون آموزشي دانشگاه از 1368/07/10 تا 1376/10/14
031-33913713
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك
دكتر هادي اكبرزاده
معاون آموزشي دانشگاه از 1368/02/27 تا 1368/07/09
031-33913711
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك
دكتر محمد ذكايي
معاون آموزشي دانشگاه از 1366/04/16 تا 1368/02/26
عضو هيأت علمي دانشكده رياضي
دكتر رسول ميرقادري
معاون آموزشي دانشگاه از 1365/06/19 تا 1366/04/15
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
دكتر محمد ذكايي
معاون آموزشي دانشگاه از 1364/06/31 تا 1365/06/18
عضو هيأت علمي دانشكده رياضي
دكتر علي اصغر رستمي
معاون آموزشي دانشگاه از 1362/05/19 تا 1364/06/30
عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك
دكتر محمد شاهرخي
معاون آموزشي دانشگاه از 1358/06/01 تا 1362/05/18
عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي شيمي
دكتر همايون دانشيار
معاون آموزشي دانشگاه از 1355/11/26 تا 1358/05/31
عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك