دکتر سید مهدی ابطحی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، طی حکمی دکتر حسین خادمی را به سمت معاون آموزشی این دانشگاه منصوب کرد.

ادامه خبر ...