اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت داانشگاه، تدوين، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي باشد.
در اين راستا مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه، اداره كل آموزش، دفتر نظارت و ارزيابي، دفتر استعدادهاي درخشان، مرکز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد، دفتر قطب هاي علمي به عنوان واحدهاي مرتبط معاونت آموزشي، وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند.
به علاوه دفتر معاونت آموزشي وظيفه هماهنگي و ارتباط بين واحدهاي مرتبط، دانشكده ها و مراكز آموزشي و پاسخگويي به سئوالات را بر عهده دارد.
دبيرخانه هيأت مميزه و دبيرخانه هيأت اجرائي جذب دانشگاه نيز در حوزه معاونت آموزشي متمركز است و بررسي فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيأت علمي در هر نيمسال تحصيلي در اين حوزه انجام مي شود.