رفتن به محتوای اصلی
x

منظور از "جدول برنامه درسی" جدولی است که در آن چارچوب كلی برنامه دروس یك رشته به طور كلی و سپس به تفكیك نوع درس (پایه، تخصصی و..) بر اساس شماره درس، نام درس، تعداد واحد، پیشنیازها و هم نیازها ارائه شود. این جدول دروس برای هر مقطع متفاوت است كه جهت سهولت و تهیه یكنواخت این جدول، از فایل‌های بخش ذیل استفاده شود.

ردیف مقطع تحصیلی
1 جدول برنامه درسی دوره كارشناسی
2 جدول برنامه درسی دوره كارشناسی‌ارشد
3 جدول برنامه درسی دوره دكتری

 

فرآیند ایجاد و یا فعال‌سازی دروس هر رشته، زمانی شروع شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد كه ابتدا جدول برنامه درسی آن مطابق آئین‌نامه "چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی" مصوب "شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف" در تاریخ 16 /3 /94 تصویب شود.

 

تحت نظارت وف ایرانی