رفتن به محتوای اصلی
x

مراحل درخواست ايجاد درس جديد

 1. تكميل فرم ايجاد درس مانند نمونۀ تكميل شده فرم پيشنهاد ايجاد درس
 2. ارسال نامه از طريق اتوماسيون به دفتر برنامه‌ريزی آموزشی توسط معاون آموزشی، يا سرپرست تحصيلات تكميلی و یا روسای مراکز با پيوست فرم تكميل شده ايجاد درس
 3. بررسي درخواست‌های دروس كارشناسی در كميته بررسی مسائل آموزشی و تصويب آن در شورای آموزشی
 4. بررسی و تصويب درخواست‌های دروس تحصيلات تكميلی دركميته برنامه‌ريزی تحصيلات تكميلی
 5. دريافت مشخصات درس و ايجاد كد توسط کارشناس دفتر برنامه‌ریزی آموزشی در سیستم گلستان

 

 نكات قابل توجه

به ‌منظور تسهيل در تأييد و بررسی ارائه درس جدید لحاظ نمودن اين موارد در جهت تكميل فرم پيشنهاد ايجاد درس الزامی است:

 1. فرم تكميل شده در دو صفحه تنظیم شود.
 2. نام فایل ارسالی در اتوماسيون عنوان درس باشد.
 3. در صورتی که درس کارگاه یا آزمایشگاه است حتما دستور کار ضمیمه شود.
 4. چنانچه درس جديد مورد درخواست دارای سرفصل مصوب وزارت عتف نباشد، به منظور تسهيل بررسی ضرورت آن پيوست موارد زير نيز الزامی است:­­
 • سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس (مدرسين) مرتبط با درس پيشنهادی،
 • سوابق ارائه درس در ساير دانشگاه‌های كشور و دانشگاه‌های معتبر خارج از كشور همراه با سرفصل‌ها.

 5. جهت فعال‌سازی کد درس غیر فعال شده نیاز به پر کردن فرم ایجاد درس و طی مراحل، مطابق درس جدید است.

تحت نظارت وف ایرانی