رفتن به محتوای اصلی
x

مراحل درخواست

1.    تكمیل فرم جدول برنامه درسی مربوطه
2.    ارسال نامه درخواست از سوی معاون آموزشی، سرپرست تحصیلات تكمیلی و یا روسای مراکز به دفتر مدیریت و ارتقاء کیفیت آموزشی از طریق اتوماسیون اداری که فایل تكمیل شده برنامه درسی رشته مربوطه پیوست شده باشد.
3.    بررسی درخواست‌های دروس كارشناسی در كمیته بررسی مسائل آموزشی و تصویب آن در شورای آموزشی
4.    بررسی و تصویب درخواست‌های دروس تحصیلات تكمیلی دركمیته برنامه‌ریزی تحصیلات تكمیلی

 نكات قابل توجه

به ‌منظور تسهیل در تأیید و بررسی ارائه جدول برنامه درسی دوره، لحاظ نمودن این موارد در جهت تكمیل آن الزامی است:
1.    مشخصات دروس ارائه شده (شماره درس، نام درس، واحد، پیشنیاز و هم‌نیاز) در جدول، حتما منطبق با مشخصات ثبت شده آن دروس در سیستم گلستان باشد.  
2.    نام فایل ارسالی در اتوماسیون جدول برنامه درسی رشته باشد.
3.    چنانچه در هر یک از جداول دروس برنامه درسی، دروسی وجود دارد که دانشجو باید از بین آن‌ها یک یا چند درس را بگذراند. لطفا با درج ستاره و ذكر توضیح در پایین جدول مربوطه مورد تأكید قرار گیرد.  

 

ردیف مقطع تحصیلی
1 فرم جدول برنامه درسی دوره كارشناسی
2 فرم جدول برنامه درسی دوره كارشناسی ارشد
3 فرم جدول برنامه درسی دوره دكتری

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی