رفتن به محتوای اصلی
x

 

رشته‌های تحصیلی دایر دانشکده مهندسی شيمي
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي مهندسي شيمي 1391/12/13  
مهندسي پليمر 1396/01/29 1397/10/17
مهندسي نفت 1390/07/09 1399/03/07
كارشناسي ارشد مهندسي پليمر - فراورش 1399/04/11  
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 1400/03/09 1394/05/11  
مهندسی شیمی - پدیده‌های انتقال 1394/05/11
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی 1394/05/11
مهندسی شیمی - طراحی فرایند 1394/05/11
مهندسی نفت - مخازن 1395/02/05 1396/05/22
دكتري مهندسی شیمی 1394/05/11  
مهندسی پلیمر - فراورش 1399/04/11  

 

تحت نظارت وف ایرانی