رفتن به محتوای اصلی
x

 

رشته‌های تحصیلی دایر دانشکده مهندسی عمران
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي

مهندسی عمران

1388/02/26 1398/08/08
كارشناسي ارشد مهندسی عمران - سازه 1392/03/26 1399/10/17
مهندسی عمران - محیط‌زیست  
مهندسی عمران - ژئوتکنیک 1399/10/17
مهندسی عمران - راه و ترابری  
مهندسی عمران - مدیریت منابع آب 1399/09/19
مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی 1397/08/29
دكتري مهندسی عمران - سازه 1392/03/26 1397/12/04
مهندسی عمران - مهندسي آب و سازه‌های هیدرولیکی  
مهندسی عمران - مهندسي و مدیریت منابع آب  
مهندسی عمران - ژئوتکنیک  

 

تحت نظارت وف ایرانی