رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌های تحصیلی دایر دانشكده مهندسي نساجي
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي مهندسی نساجی 1400/10/05 1398/01/27
كارشناسي ارشد مهندسی نساجی - فناوري 1395/02/05  
مهندسی نساجی - الیاف 1399/10/17
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ  
دكتري

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

1395/02/05  
مهندسی نساجی- فناوری نساجی  

 

تحت نظارت وف ایرانی