رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌هاي تحصيلي داير دانشكده منابع طبيعي
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي علوم و مهندسی شیلات 1399/12/09 1399/09/17
علوم و مهندسی محیط‌زیست 1399/12/09 1399/10/15
مهندسی طبیعت (مهندسی مرتع و آبخیزداری) 1399/12/09 1399/09/11
كارشناسي ارشد

علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاک

1399/12/09 1398/10/18
علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع 1399/12/09 1397/10/15
علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی 1398/06/13
علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان 1399/12/09  
علوم و مهندسی شیلات - بوم‌شناسی آبزیان  
علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین 1399/12/09  
علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی  
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط‌زیست  
مدیریت و کنترل بیابان 1399/12/09 1396/08/22
دكتري علوم و مهندسی مرتع 1399/12/09  
علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان 1399/12/09 1397/07/12
علوم و مهندسی محیط زیست 1399/12/09 1397/07/12

 

تحت نظارت وف ایرانی