رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌های تحصیلی دایر دانشكده مهندسي كشاورزي
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

1391/12/06 1395/09/30
علوم و مهندسی آب 1391/11/08 1398/10/03
علوم و مهندسی خاک 1394/12/09  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 1394/12/09  
علوم و مهندسی باغبانی 1394/12/09 1399/11/07
علوم دامی 1394/12/09 1399/07/29
گیاه‌پزشکی 1394/12/09 1399/02/31
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 1394/12/09 1397/06/13
كارشناسي ارشد علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی 1394/12/09  
علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی  
علوم و مهندسی آب - منابع آب  
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی 1394/12/09  
آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی 1394/12/09 1399/11/01
مهندسی علوم باغبانی - تولید محصولات گلخانه‌ای 1394/12/09 1398/03/05
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی 1398/07/07
علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه 1398/03/18
مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی 1394/12/09  
مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک  
مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1394/12/09  
مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک - شيمي، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه  
علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور 1394/12/09 1398/03/18
علوم دامی - تغذیه دام 1398/03/18
علوم دامی - تغذیه طیور 1398/03/18
علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور 1398/03/18
علوم و مهندسي صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی 1394/12/09 1396/05/28
علوم و مهندسي صنایع غذایی - صنایع غذایی 1397/09/24
علوم و مهندسي صنایع غذایی - زیست‌فناوری مواد غذایی 1396/05/28
حشره‌شناسی کشاورزی 1394/12/09  
بیماری‌شناسی گیاهی 1394/12/09  
مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 1391/12/06  
مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت  
بیوتکنولوژی کشاورزی 1394/12/09  
توسعه روستایی 1394/12/09 1396/10/20
دكتري علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی 1394/12/09  
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی 1394/12/09  
آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی 1394/12/09  
بیماری‌شناسی گیاهی 1394/12/09 1398/11/19
علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 1394/12/09 1398/11/15
مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک 1394/12/09 1398/10/24
مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی  
مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک - شيمي، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 1394/12/09  
مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک - بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك  
علوم دامی - تغذیه دام 1394/12/09 1398/03/18
علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور 1399/03/01
علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور 1399/03/01
مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین‌های کشاورزی 1392/01/18 1397/12/15
علوم و مهندسي صنایع غذایی - صنایع غذایی 1394/12/09  
علوم و مهندسي صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی 1396/05/28
علوم و مهندسي صنایع غذایی - زیست‌فناوری مواد غذایی 1396/05/28
بیوتکنولوژی کشاورزی 1394/12/09 1399/10/03

 

تحت نظارت وف ایرانی