رفتن به محتوای اصلی
x

پس از بررسی اولیه پرونده متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، فهرست چند برابر ظرفیت پذیرش بدون آزمون طبق جدول زیر جهت ارزیابی مصاحبه شفاهی علمی اعلام می‌شود. مصاحبه علمی در همان زمان و تاریخِ مربوط به تقاضاهای با آزمون در دانشکده مرتبط برگزار خواهد شد. جهت اطلاع از تاریخ و زمان مصاحبه به اطلاعیه‌های وبسایت دانشکده مرتبط مراجعه نمایید. شایان ذکر است، ظرفیت پذیرش بدون آزمون محدود بوده و دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش نیست.

مجموعه رشته

(لینک به دانشکده مرتبط)

کد رشته

ظرفیت پذیرش بدون آزمون

رشته

شماره پرونده

تاریخ مصاحبه اصلی

تاریخ مصاحبه جامندگان و غایبین

مجموعه رشته شيمي

213

1

شيمي - شيمي فيزيك

46943

20 خرداد

22 خرداد

214

1

شيمي - شيمي معدني

46943

223

1

شيمي - شيمي تجزيه

47033

46992

47057

239

1

شيمي - شيمي آلي

46926

مجموعه رشته فيزيك

973

1

فيزيك - ذرات بنيادي و نظريه ميدانها

47021

2 و 3 تیر

9 تیر

1438

1

فيزيك - فيزيك ماده چگال

47021

46889

مجموعه رشته هاي رياضي

83

1

آمار

46952

20 خرداد

26 خرداد

46966

193

1

رياضي - آناليز

47052

194

1

رياضي - جبر

46990

47052

281

1

رياضي كاربردي

46966

47031

46864

46952

مجموعه مهندسي برق

19

1

مهندسي برق - كنترل

46923

6 تیر

11 تیر

47013

46975

46866

77

1

مهندسي برق - الكترونيك

47051

4 تیر

6 تیر

46923

79

1

مهندسي برق - قدرت

47009

4 تیر

11 تیر

1558

1

مهندسي برق -مخابرات سيستم

47003

4 و 6 تیر

10 تیر

46887

47013

1646

1

مهندسي برق -مخابرات ميدان وموج

46887

4 تیر

10 تیر

مجموعه مهندسي شيمي

66

1

مهندسي شيمي

46916

27 خرداد

12 تیر

مجموعه مهندسي صنايع

813

2

مهندسي صنايع - بهينه‌سازي سيستم‌ها

46897

11 تیر

12 تیر

46977

46989

47038

46915

مجموعه مهندسي عمران

60

1

مهندسي عمران - سازه

46904

10 تیر

12 تیر

46925

46948

47000

47011

46954

47048

633

1

مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه‌هاي هيدروليكي

46947

10 تیر

12 تیر

46954

46925

637

1

مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب

46868

10 تیر

12 تیر

46967

47042

47048

47066

مجموعه مهندسي عمران
(دانشکده حمل و نقل)

596

1

مهندسي عمران - حمل‌ونقل

47066

10 تیر

11 تیر

47043

46936

47028

46991

46886

46947

مجموعه مهندسي كامپيوتر

329

1

مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي

46965

11 تیر

18 تیر

46983

46911

47060

46910

1031

1

مهندسي كامپيوتر - نرم‌افزار و الگوريتم

47060

11 تیر

18 تیر

46910

46965

46983

46911

مجموعه مهندسي كشاورزي

284

1

بيوتكنولوژي كشاورزي

46908

12 تیر

13 تیر

46867

1108

1

علوم دامي - فيزيولوژي دام و طيور

46882

21 خرداد

13 تیر

46867

1114

1

مديريت منابع خاك - فيزيك و حفاظت خاك

46988

23 خرداد

13 تیر

1118

1

علوم و مهندسي باغباني - فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني

46963

26 خرداد

13 تیر

46922

47015

46912

46998

1165

1

علوم و مهندسي آب - آبياري و زهكشي

46931

22 خرداد

13 تیر

46935

46960

46899

1184

1

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك - شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

47050

23 خرداد

13 تیر

46988

مجموعه مهندسي معدن

154

1

مهندسي معدن - مكانيك سنگ

46919

21 خرداد

22 خرداد

1119

1

مهندسي معدن - استخراج مواد معدني

46875

مجموعه مهندسي مكانيك

26

1

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

46892

6 تیر

9 تیر

46934

47016

54

1

مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

47010

47049

47054

55

1

مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي

47054

46937

46995

47049

46929

47056

47055

611

1

مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - ديناميك، كنترل و ارتعاشات

46995

3 تیر

10 تیر

46942

46929

47056

47055

47010

مجموعه مهندسي منابع طبيعي

998

1

علوم و مهندسي محيط زيست

46896

21 خرداد

26 خرداد

46964

46913

47014

46981

1028

1

علوم و مهندسي مرتع

46981

20 خرداد

26 خرداد

1443

1

علوم و مهندسي آبخيز - حفاظت آب و خاك

46896

21 خرداد

27 خرداد

مجموعه مهندسي مواد، نانومواد و بيومتريال

685

1

مهندسي پزشكي - بيومتريال

47018

3 تیر

11 تیر

46906

47012

46909

47020

1164

1

فناوري نانو - نانومواد

47002

4 تیر

11 تیر

46885

46968

47005

46893

46883

47037

1435

1

مهندسي متالورژي ومواد

46885

4 تیر

11 تیر

46968

46906

47005

46893

46883

47012

47037

46909

47020

47002

مجموعه مهندسي نساجي

1525

1

مهندسي نساجي - تكنولوژي

46921

4 تیر

9 تیر

46941

46985

46949

46984

46959

47047

1526

1

مهندسي نساجي - شيمي و علوم الياف

46980

3 تیر

9 تیر

46905

47061

46985

46984

47047

تحت نظارت وف ایرانی