رفتن به محتوای اصلی
x

مراحل درخواست راه‌اندازي رشته تحصيلي جديد در دانشگاه

يكي از وظايف مهم دفتر برنامه‌ريزي آموزشي پيگيري امور مربوط به درخواست رشته‌هاي تحصيلي تا صدور مجوز رسمي براي آنها است. برخي از مراحل صدور مجوز در داخل دانشگاه و بخش ديگر در يكي از دفاتر "گسترش آموزش عالي" يا "برنامه‌ريزي آموزش عالي" وزارت عتف پيگيري مي‌شود.

به طور كلي رشته‌هاي تحصيلي درخواست شده از نظر "برنامه درسي" به دو شكل هستند:

  1. داراي برنامه‌ درسي مصوب دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي
  2. بدون برنامه درسي مصوب دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي

براي درخواست راه‌اندازي رشته در حالت اول، با توجه به شرايط ايجاد رشته، ابتدا بايد نامه درخواست رسمي از طرف رييس دانشكده متقاضي به "مديريت برنامه‌ريزي و ارتقاي كيفيت آموزشي" ارسال شود. فرم‌هايي كه بايد تكميل و به پيوست نامه درخواست رسمي ارسال شوند در جدول زير قابل دريافت است. همچنين لازم است برنامه مصوب درسي نيز به پيوست ارسال شود.

مقطع
كارشناسي
كارشناسي‌ارشد
دكتري

 

پس از انجام بررسي‌هاي اوليه، آن درخواست در شوراي تحصيلات تكميلي (براي رشته‌هاي مقطع ارشد و دكتري) يا شوراي آموزشي (رشته‌هاي مقطع كارشناسي) و در صورت تاييد در شوراي دانشگاه مطرح مي‌شود. پس از تاييد شوراي دانشگاه و درج در صورتجلسه، درخواست صدور مجوز از طريق سامانه آموزش عالي (سامانه HES) به دفتر گسترش آموزش عالي ارسال و پيگيري‌هاي لازم به عمل خواهد آمد.

در حالت دوم كه معمولا آن رشته تا به حال در هيچ‌يك از دانشگاه‌هاي كشور ارائه نشده، بايد "نامه درخواست رسمي"، "برنامه درسي پيشنهادي" و "فرم گزارش توجيهي تدوين برنامه درسي"، از طريق اتوماسيون اداري به "مديريت برنامه‌ريزي و ارتقاي كيفيت آموزشي" ارسال شود. پس از انجام بررسي‌هاي اوليه، آن درخواست مشابه آنچه ذكر شد در شوراهاي مرتبط دانشگاه مطرح و در صورت تاييد، درخواست تصويب برنامه درسي به دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي ارسال شده و پيگيري‌هاي لازم به عمل خواهد آمد. پس از تصويب برنامه درسي، اقدامات بعدي جهت مجوز رشته در دفتر گسترش، مشابه حالت اول خواهد بود.

 

فرم گزارش توجيهي تدوين برنامه درسي

 

تحت نظارت وف ایرانی