رفتن به محتوای اصلی
x

كارگاه آموزشي حضوری مدیریت منابع انسانی_ آذرماه 1401

كارگاه آموزشي حضوری شناخت الگوي رفتاري و ارتباطات اثربخش با مدل جهاني   DISC - شهریورماه 1401

كارگاه آموزشي حضوری راهکارهای افزایش استناد به مقالات- شهریورماه 1401

كارگاه آموزشي حضوری آشنايي با قراردادها و امور حقوقي - شهریورماه 1401

كارگاه آموزشي حضوری شيوه ارزشيابي از آموخته‌هاي دانشجويان - شهریورماه 1401

كارگاه آموزشي حضوری روشهاي تدريس با رويكرد تندرستي- شهریورماه 1401


- كارگاه آموزشي غیرحضوري مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی- بهمن‌ماه 1400

- كارگاه آموزشي غیرحضوري روش و مدیریت تحقیق (قراردادهای پژوهشی و گرنت‌های بین‌المللی) - بهمن‌ماه 1400

- كارگاه آموزشي حضوري روش و فنون تدریس (هوش هیجانی) - بهمن‌ماه 1400


- كارگاه آموزشي غيرحضوري تجارب اساتيد فعال و موفق در حوزه ارتباط با صنعت - شهريورماه 1400

- كارگاه آموزشي غيرحضوري آشنايي با آيين‌نامه پارساهاي تقاضا محور - شهريورماه 1400

- كارگاه آموزشي غيرحضوري انواع الگوهاي همکاري ارتباط با صنعت - شهريورماه 1400

- كارگاه آموزشي غيرحضوري آشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي - شهريورماه 1400

- كارگاه آموزشي غيرحضوري پروپوزال‌نويسي صنعتي - شهريورماه 1400

- كارگاه آموزشي غيرحضوري فن مذاکره - شهريورماه 1400


- كارگاه آموزشي حضوري پيشگيري از آسيب‌هاي اسكلتي-عضلاني در محيط كار و تدريس - تيرماه 1400

- كارگاه آموزشي حضوري آشنايي با دنياي هيجان‌ها - تيرماه 1400

- كارگاه آموزشي حضوري اخلاق در آموزش - تيرماه 1400


- كارگاه آموزشي غيرحضوري روانشناسي مذاكرات بين‌الملل، پل‌سازي يا كسب امتياز؟ - بهمن‌ماه 1399

- كارگاه آموزشي غيرحضوري توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي تدريس با تأكيد بر كارآفريني و اشتغال‌پذيري - بهمن‌ماه 1399


- كارگاه آموزشي توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي تدريس (با تأكيد بر تدريس غيرحضوري) - شهريورماه 1399


- كارگاه آموزشي غيرحضوري اقتضائات تدريس در فضاي مجازي - تيرماه 1399


- كارگاه آموزشي كاربرد معنا درماني در بهبود زندگي روزمره - تيرماه 1399

- كارگاه آموزشي حضوري اقتضائات تدريس در فضاي مجازي - تيرماه 1399


- كارگاه آشنايي با فرآيندها و قوانين حاكم بر قراردادهاي صنعتي - بهمن‌ماه 1398

- دوره مقدماتي آموزشي سلامت، ايمني و محيط زيست - بهمن‌ماه 1398

- كارگاه كاربرد هوش هيجاني در ارتباط مؤثر - بهمن‌ماه 1398

- كارگاه تفكر نقادانه و تصميم‌گيري مسؤولانه - بهمن‌ماه 1398


- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - تيرماه 1398


- كارگاه آموزشي «مديريت كلاس» - خردادماه 1398

- كارگاه آموزشي «نقش اساتيد در ارتقاء سلامت رواني دانشجويان» - خردادماه 1398

- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - خردادماه 1398

- كارگاه «آشنايي با مديريت كيفيت و مديريت فرآيندها در آموزش و پژوهش» - خردادماه 1398


- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - بهمن‌ماه 1397

- كارگاه آموزشي «مهارت‌های ارتباطی با محوریت ارتباط با دانشجویان و همکاران» - بهمن‌ماه 1397

- كارگاه آموزشي «آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی» - بهمن‌ماه 1397

- كارگاه آموزشي «نوآوری، تجاری‌سازی فناوری و مالکیت فکری» - بهمن‌ماه 1397


- كارگاه آموزشي «مدیریت ذهن» - شهریورماه 1397

- كارگاه آموزشي «روش تدریس» - شهریورماه 1397


- كارگاه آموزشي «درآمدی بر مهارت تفکر نقادانه و کاربردهای آن در مهارت تدریس اندیشمندانه» - تیرماه 1397

 

تحت نظارت وف ایرانی