رفتن به محتوای اصلی
x

فرمت رسمي پيشنهاده‌هاي پايان نامه و رساله دكترا در دانشگاه صنعتي اصفهان

به منظور كاهش دغدغه دانشجويان تحصيلات تكميلي و همكاران هيات علمي، در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 8 / 11 / 1399 مقرر شد پيشنهاده رسمي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد حداقل يك صفحه موثر بصورت الگوي زيرو پيشنهاده رسمي رساله دانشجويان دكترا حداقل دو صفحه موثر بصورت الگوي زير تنظيم گردد.
 با اين حال دانشجويان تحصيلات تكميلي موظفند پيشنهاده مبسوط پارسا را طبق استاندارد دانشكده تهيه و در اختيار دانشكده و داوران پيشنهاده قرار داده تا پس از اصلاح و تصويب در پرونده دانشجو بايگاني گردد.

الگوي پيشنهاده ارشد

الگوي پيشنهاده دكتري

تحت نظارت وف ایرانی