رفتن به محتوای اصلی
x

مدیران از ابتدا
دكتر عیسی ابراهیمیمدیر اداره تحصیلات تکمیلی
33912724 - 031
دکتر محمدرضا تابان

مدیر, استاد
از 1397/01/21 تا 1400/09/02
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
33912724 - 031
دكتر فرشيد نوربخش

مدیر, استاد
از 1389/10/13 تا 1397/1/21
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي
آقاي دكتر حسين خادمي

مدیر, استاد
از 1386/7/4 تا 1389/10/12
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزی
دكتر حسين شريعتمداري

مدیر, استاد
از 1384/8/25 تا 1386/7/4
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزی
دكتر علي ‌محمد دوست ‌حسيني

مدیر, دانشیار
از 1379/10/12 تا 1384/8/25
عضو هيات علمي دانشكده برق و كامپيوتر
دكتر عباس نجفي‌زاده

مدیر, استاد
از 1376/6/5 تا 1379/10/12
عضو هيات علمي دانشكده مواد
دكتر احمد حقانی

مدیر, استاد
از 1374/6/7 تا 1376/7/1
عضو هيات علمي دانشكده رياضی
دکتر مهدی سعادت پور

مدیر, استاد
از 1367/10/27 تا 1374/6/7
عضو هيات علمي دانشكده عمران
مدیران از ابتدا
کارشناسان
ميثم ملكيان جبليمسئول اموراجرايي مديريت تحصیلات تکمیلی
03133912724
بهاره اصفهانيمسئول دفتر اداره تحصیلات تکمیلی
03133912724
مسعود عابديان چرمهينيکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133911988
افسانه توکلیکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912748
عليه نافذکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912766
زهرا حیدری آیتکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912765
زهره عطاییکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912767
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی