رفتن به محتوای اصلی
x

 

رشته‌های تحصيلی داير دانشكده مهندسی معدن
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي

مهندسی معدن

1398/10/22 1399/09/18
كارشناسي ارشد مهندسی معدن - مکانیک سنگ 1392/04/16  
مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدني  
مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی 1397/10/21
مهندسی معدن - استخراج مواد معدني 1397/12/04
مهندسی نفت - اکتشاف 1395/02/05 1399/07/16
دكتري مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدني 1392/04/16  
مهندسی معدن - استخراج مواد معدني 1397/10/15
مهندسی معدن - مکانیک سنگ  
مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی  

 

تحت نظارت وف ایرانی