رفتن به محتوای اصلی
x

کارکنان
محمد ديناريمدير برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي
شماره اتاق : 03133911971
کیوان پالیک

کارمند

کارشناس دفتر
33912304
,
33912324
اکرم ودائیکارشناس دفتر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی
03133911970
رسول حشمتیکارشناس دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی
03133912324
رسول احمدیکارشناس دفتر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت
03133911972