دوره نام و نام خانوادگي اعضاء تاريخ فعاليت جزئيات
پانزدهم

آقایان دکتر: پرویز احسان زاده، مجتبی ازهری، سعید اعظم، علی اصغر انصافی، حسین توانایی، بهزاد رضائی، علی زینل همدانی، حسین سعیدی،

سعید سلطانی، سعید ضیائی راد، بیژن طائری، محمدحسن عباسی، محمد حسین عنایتی، پرویز کاملی، سید محمود مدرس هاشمی، محمدرضا مصدقی،

قاسم مصلحی، محسن نصر اصفهانی

از 1399/07/14 تا 1401/07/13
چهاردهم

آقايان دكتر: دکتر مجتبی ازهری، دکتر سعید اعظم، دکتر احمدرضا پیشه ور، دکتر حسین توانایی، دکتر سید رضا حجازی،

دکتر حسین خادمی، دکتر بهزاد رضائی، دکتر حسین سعیدی، دکتر سعید سلطانی، دکتر بهرام شریف نبی، دکتر محمد شاهدی، 

دکتر محمد حسن عباسی، دکتر محمد حسین عنایتی، دکتر پرویز کاملی، دکتر محمد رضا کوشش، دکتر احمد محب، دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی

از

1397/07/07

تا

1399/07/06

سيزدهم

آقايان دكتر: سيد مهدي ابطحي فروشاني، مجتبي ازهري، احمدرضا پيشه وراصفهاني، سيدرضا حجازي طاقانكي، بهزاد رضائي، حسين سعيدي، 

سعيد سلطاني كوپائي، محمد شاهدي باغ خندان، محمد شيخ زاده، محمدرضا طرقي نژاد، محمد حسن عباسی، پرويز كاملي، 

محمدرضا كوشش خواجوئي، سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي، محسن نصراصفهاني.

از

1395/06/13

تا

1397/06/12

دوازدهم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، سيد مهدي ابطحي فروشاني، منصور حقيقت، سيد عبدالكريم حسيني، بهزاد رضائي، حسين سعيدي، 

محمد شاهدي باغ خندان، بهرام شريف نبي، علي شاهنده نوك آبادي، مهدي صالحي، سعید ضيائي راد، حميدرضا ظهوري زنگنه، قاسم مصلحي، 

نصر اله محبوبي صوفياني، شادپور ملك پور، محسن نصر اصفهاني.

از

1393/07/01

تا

1395/06/31

يازدهم

آقايان دکتر : سيد عبـدالکريم حسيني، منـوچهر حـيدر پور اسفرجـاني، سيد مرتضي سقائيان نژاد اصفهاني، محمد شاهدي باغ خندان، 

احمد شيراني بيدآبادي، سعيد ضيائي راد، سيد محمد قريشي، نصرالله محبوبي صوفياني، مـحمـود مراتيان اصـفهاني، داود مستوفي نژاد، 

قـاسم مـصلحي، شادپـور ملک پور، خانـم  دکتر بهـناز عمـومي.

از

1391/06/05

تا

1393/06/04

دهم

آقايان دکتر: هادي اکبرزاده، روح الله باقري، سيد عبدالکريم حسيني، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، حميد رضا صفوي،

سعيد ضيائي راد، غلامرضا قرباني، محمد علي گلعذار، نصرالله محبوبي صوفياني، قاسم مصلحي، شادپور ملک پور.

 
نهم

آقايان دکتر: مجتبي ازهري، هادي اکبر زاده، روح الله باقري، محمودتبريز چي، حسين خادمي، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، 

ابراهيم شيراني، سيد محمود طاهري، محمد حسن عباس، محمد علي گلعذار، نصرالله محبوبي صوفياني، مجيد مرتضوي، قاسم مصلحي.

 
هشتم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، فخرالدين اشرفي زاده، غلامرضا اعتماد، هادي اكبرزاده، علي اصغرانصافي، احمدجلاليان، عبدالكريم حسيني، 

احمد حقاني، علي زينل همداني، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، حسن عباسي.

 
هفتم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، هادي اكبرزاده، روح ا... باقري، احمد جلاليان، احمد حقاني، محمد مهدي سعادتپور، علي سعيدي،

مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، رحيم عبادي، محمد علي گلعذار، بيژن نجفي.

 
ششم

آقايان دكتر : مجتبي ازهري، هادي اكبرزاده، روح ا... باقري، مرحوم سيد حسن بصير، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، سيد جمال الدينخواجه الدين،

محمد مهدي سعادتپور، محمد سعيد سعيدي، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، رحيم عبادي، محمد علي گلعذار.

 
پنجم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيدحسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، علي اصغر رستمي، محمد مهدي سعادتپور، 

محمد شاهدي، محمد رضا عارفف رحيم عبادي، عباس نجفي‌زاده.

 
چهارم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علي رجالي، 

علي اصغر رستمي، محمد شاهدي، محمدرضا عارف، مجيد ملكي، بيژن نجفي، عباس نجفي زاده.

 
سوم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علی اصغررستمي، 

مرتضي سهرابي، محمد شاهدي، محمدرضا عارف، مجيد ملكي، عباس نجفي زاده.

 
دوم

قايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، علي اصغر رستمي، شاپورحاج رسوليها، 

مرتضي سهرابي، محمد رضا عارف، عباس نجفي زاده.

 
اول

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علي رجالي، 

علي اصغر رستمي، مرتضي سهرابي (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو هيأت مميزه مركزي)، محمد رضا عارف، اميرمسعود كي نيا،

شادپور ملك پور، مجيد ملكي، عباس نجفي زاده.