رفتن به محتوای اصلی
x

اساتید نمونه کشوری
مهدی کدیور


سال 1401
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
محمد اسماعیل همدانی گلشن

استاد نمونه کشوری
سال 1400
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
دکتر سید محمود مدرس هاشمی

استاد نمونه کشوری
سال 1398
عضو هيأت علمي دانشكده برق و کامپیوتر
دکتر قاسم مصلحی

استاد نمونه کشوری
سال 1397
عضو هيأت علمي دانشكده صنایع
دكتر حسين خادمي

استاد نمونه کشوری
سال 1396
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
دكتر سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي

استاد نمونه کشوری
سال 1389
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
دكتر محمد شاهدي

استاد نمونه کشوری
سال 1388
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
دكتر غلامرضا قرباني

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

استاد نمونه کشوری
سال 1399
عضو هيأت علمي دانشكده کشاورزی
دكتر علي سعيدي

استاد نمونه کشوری
سال 1386
عضوهيأت علمي دانشكده مواد
دكتر رحيم عبادي

استاد نمونه کشوری
سال 1385
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي
دكتر احمد ساعتچي

استاد نمونه کشوری
سال 1384
عضو هيأت علمي دانشكده مواد
دكتر داوود مستوفي ن‍ژاد

استاد نمونه کشوری
سال 1390
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
دكتر احمد جلاليان

استاد نمونه کشوری
سال 1382
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزی
دكتر عبدالمجيد رضايي

استاد نمونه کشوری
سال 1381
عضوهيأت علمي دانشكده كشاورزي
دکتر محمدعلی گلعذار

استاد نمونه کشوری
سال 1380
عضوهيأت علمي دانشكده مواد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶
دكتر سيد فخرالدين اشرفي زاده

استاد نمونه کشوری
سال 1387
عضوهيأت علمي دانشكده مواد
دکتر هادی اکبرزاده

استاد نمونه کشوری
سال 1378
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك
031-33913711
دكتر احمد حقاني

استاد نمونه کشوری
سال 1377
عضوهيأت علمي دانشكده رياضي
دكتر محمدرضا عارف

استاد نمونه کشوری
سال 1376
عضوهيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر
دکتر مجتبی ازهری

استاد نمونه کشوری
سال 1383
عضوهيأت علمي دانشكده عمران
031-33913804
دكتر ابراهيم شيراني

استاد نمونه کشوری
سال 1379
عضوهيأت علمي دانشكده مكانيک
دكتر محمد مهدی سعادت پور

استاد نمونه کشوری
سال 1375
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
دكتر غلامعباس پارسافر

استاد نمونه کشوری
سال 1374
عضو هيأت علمي دانشكده شيمي
اساتید نمونه کشوری
مدرسین نمونه
مدرسین نمونه
اساتید نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی
اساتید نمونه راهنمای تحصیلات تکمیلی
اساتید نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی
اساتید نمونه راهنمای تحصیلی کارشناسی

تحت نظارت وف ایرانی