رفتن به محتوای اصلی
x

توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دھه اخیر علیرغم تحریم ھا و محدودیتھای گسترده در سایه الطاف بیکران الھی و ھدایت داھیانه رھبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رھبری با طراحی نظام مدیریتی متکی بر توان علمی داخل کشور در حوزه منابع و متون دستاوردھای چشمگیر و درخور ستایش و مباھاتی را برای کشور فراھم نموده است. اما تحقق تمدن باشکوه اسلامی – ایرانی نیاز به عبور از دوره تثبیت مدیریت و ورود به عرصه رشد جھش سریع علمی برای گذر از تغییرات و تحولات سریع جھانی و کسب جایگاه شایسته در نظام بین الملل را طلب می نماید. این امر صرفا با تغییر و ایجاد ساختار مدیریتی جامع و متناسب با وضعیت کنونی میسر خواھد گردید. در این راستا و با عنایت به اصلاحات متعدد به عمل آمده در آیین نامه مدیریت دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 1370/4/11 شورای عالی انقلاب فرھنگی در طول مدت 19 سال و افزایش تعداد دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی وابسته به سایر دستگاھھای اجرایی و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، به منظور انسجام ساختار آیین نامه مدیریت مطابق با مصوبات ھیاتھای امنا در خصوص تشکیلات دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری و استفاده از ظرفیتھای ناشی از اجرای قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرھنگی و شورای گسترش آموزش عالی ھر یک از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تاکنون، با ھدف بالندگی، پیوستگی مدیریتی، تعامل سازنده ارکان مختلف دانشگاھی با یکدیگر و پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصلاح، ھمزمان با بازتدوین وظایف و اختیارات، تعیین سطوح مدیریتی و ھمسان سازی نحوه انتصاب مدیران در کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاھھای اجرایی و ھمچنین دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، «آیین نامه جامع مدیریت دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری» مورد بازنگری و تدوین قرار گرفت.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه 1390/01/01

 

تحت نظارت وف ایرانی