هرچند با رويکرد کارشناسي در فرآيند جذب، امکان شناخت نسبي از ديدگاه‌ها و توانائي‌هاي بالقوه و تبيين انتظارات رفتاري داوطلبان عضويت هيأت علمي براي دانشگاه فراهم مي‌آيد، پيش‌بيني بازه 3 تا 5 ساله مرحله پيماني، مجالي مناسب جهت سنجش سطح ابراز قابليت‌ها و برآورد انتظارات تلقي مي‌شود. ترديدي نيست که شاخص‌ها و زمان‌بندي ارزيابي مزبور به حوزه عمل وابسته و متأثر از شاخص‌هاي مقبول ملي و بين المللي است. بنابراين، علاوه بر مبرم باقي ماندن نياز تخصصي به ادامه خدمت عضو هيأت علمي پيماني در پايان هر دوره، تمديد قرارداد حداکثر يک ساله منوط به احراز شرايط مندرج در دستورالعمل تشخيص نياز تخصصي، ارزيابي عملکرد و دستاورد‌هاي اعضاي هيأت علمي آموزشي-پژوهشي به منظور تمديد قرارداد پيماني و طرح خدمت سربازي است که به تأييد هيأت اجرايي جذب دانشگاه رسيده است.

رديف عنوان دانلود
1 فرآيند تمديد قرارداد
2 دستورالعمل تمديدقرارداد اعضاي هيأت علمي پيماني و طرح خدمت سربازي (آموزشي-پژوهشي)
3 فرم‌ها و جداول تمديد قرارداد