اعضاء محترم هيأت علمي پيماني متقاضي تمديدقرارداد بايد فرم‌هاي زير را تكميل و به همراه پرينت گزارش 2712 سيستم گلستان و مدارك در تير ماه هر سال به واحد مربوطه تحويل دهند.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 فرم تمدید قرارداد عضو هیأت علمی آموزشی 1395/10/01
2 فرم تمدید قرارداد عضو هیأت علمی پژوهشی 1395/10/01