بررسی کلیه درخواست‌های اعضاء محترم هیأت علمی برای ورود به کوی مسکونی اساتید و یا جابجایی، در حوزه معاونت آموزشی توسط کمیته مسکن دانشگاه و در سه نوبت نیمه خرداد، شهریور و دی انجام‌ می‌گیرد. متقضیان باید درخواست‌های خود را قبل از تاریخ‌های ذکر شده به حوزه معاونت آموزشی ارسال نموده تا امتیاز و رتبه آنها در کمیته مسکن مشخص شود.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 آیین‌نامه بهره‌برداری از کوی مسکونی اساتید 1394/12/09
2 فرآیند تخصیص و جابجایی در کوی مسکونی اساتید 1394/12/09
3 فرم درخواست تخصیص و جابجایی در كوي مسكوني اساتيد 1394/12/09