مجموعه مقررات وزراتي و داخلي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي در جدول زير قابل دسترسي است.

رديف عنوان قابل اجرا دانلود
از تا
1

راهنماي حمایت از فعالیت‌های مؤثر در ارتقاء اعضای هیأت علمی آموزشی – پژوهشی به مرتبه استادي

1398/11/12 جاری
2

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی

به همراه آخرین اصلاحات تا 1398/03/25

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی آموزشی- پژوهشی 1398/03/25 جاری
راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی پژوهشی 1398/03/25 جاری
3

مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارتقاء

قابل اجرا از 1395/10/01

آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي آموزشي و پژوهشي

1395/10/01 جاری
4

راهنماي آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي آموزشي

1395/10/01 1398/04/25
5

راهنماي آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي پژوهشي

1395/10/01 1398/04/25
6

شيوه نامه آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي

1395/10/01 جاری
7

دستورالعمل طرز تشكيل هيأت مميزه و وظايف و اختيارات آن

1395/10/01 جاری
  دستورالعمل نحوه برگزاري انتخابات اعضاء هيأت مميزه و كميسيون تخصصي 1399/04/15 جاری
8

دستورالعمل نحوه برگزاري انتخابات اعضاء هيأت مميزه و كميسيون تخصصي 

1395/10/01 1399/04/15
9

مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارتقاء قابل اجرا تا 1395/09/30

آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي

1390/06/01 1395/09/30
10

شيوه نامه آئين نامه ارتقاء مرتبه

1390/06/01 1395/09/30
11

راهنماي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت آموزشي

1390/06/01 1395/09/30
12

راهنماي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت پژوهشي

1390/06/01 1395/09/30